Dezinfekcija i čišćenje instrumenata

Mehaničko čišcenje i dezinfekcioni tretmani svih tipova hirurških instrumenata, anesteziološkog i pomoćnog pribora

instrumentiProtokol obuhvata sve tretmane mehaničkog čišcenja i dezinfekcije hirurških instrumenata anesteziološkog i pomoćnog pribora.

Obrada hirurških instrumenata svih profila, anesteziološkog pribora,ultrazvučnih sondi, višekratnih katetera, tubusa i ostalog, podrazumeva kvalitetno mehaničko otklanjanje prljavštine da bi se mogli uraditi dezinfekcioni tretmani. Prva mogućnost predviđa da se instrumentari najpre mehanički operu radnim rastvorom namenskog deterdženta (pri čemu postoji opasnost da se osoblje ubodom na inkontaminirane, krvave instrumente inficira Hepatitom B, virusom HIVa…) Nakon toga instrumenti se potapaju u neki oblik dezinfekcionih rastvora, ispiraju se i po potrebi pakuju i šalju na dalju sterilizaciju. Treba istaći da svaki od pomenutih postupaka u toku obrade instrumenata delimično iritira materijal instrumenata, što se posebno odnosi na termolabilne instrumente, koji se nakon dezinfekcije, termički ne mogu dalje obrađivati (fleksibilni endoskopi, anesteziološki pribor, ultrazvučne sonde). Preparati upravo zato moraju da sadrže pored komponenti za dezinfekciju i zaštitne materije protiv korozije (silikati) i omekšivace, pufere, koji štite i druge materijale od oštećenja.

Ukoliko protokol zahteva detaljno mehaničko pranje instrumentarija, firma S&M u ponudi ima klasične preparate na bazi blagih tenzida poput preparata Gigasept RV. Pored izuzetne snage čišcenja uključujući zatvorene lumene preparat pokazuje vrlo povoljne finansijske karakteristike. Rastvor Gigaset RV za ručno pranje instrumenata se pravi sa običnom tekućom vodom kao 1% radni rastvor, što znači da se bocom od 2 lit. konc. može dobiti oko 200 lit. radnog rastvora.
 
Ako je postavljeni standard upotreba enzimskih preparata za pranje i dezinfekcionu pripremu svih tipova instrumenata i endoskopa, u ponudi firme S&M postoji preparat Gigazyme. Radi se o polivalentnom enzimskom preparatu sa niskim vremenom expozicije (1-10 min.), koji je izuzeno potentan i kod preporučenih niskih koncentracija radnih rastvora – 1%. Nakon detaljnog čišcenja instrumenata, i ispiranja tekućom vodom neophodno je uraditi tretman završne dezinfekcije. U tu svrhu preporučili bi originalni Gigasept FF neu, koji svojim karakteristikama, kao supspecijalizovani preparat za endoskope svih tipova, hirurške instrumente, ultrazvučne sonde i pribor , sa minimumom mogućih nuzefekata odrađuje dezinfekciju do nivoa hladne sterilizacije sa sporocidnim efektom. Potencija u mikrobiološkom smislu završne dezinfekcije, postiže se visoko prečišćenim dialdehidima (Sucindialdehid) i očuvana je narednih 14 dana. Reverzibilnim hidrolitickim procesom razgradnje depoa aktivnih supstanci (Dimetoksitetrahidrofuran) nakon dodavanja vode garantuje se u periodu tih 14 dana konstantan nivo aktivnih supstanci (podjednak prvog i 14-tog dana). Pri tome zaštitnim faktorima svodi se na najmanju meru prag mehaničke destrukcije materijala uz minimum
toksičkih isparenja(garantuje se i do 20 000 potapanja bez oštećenja).
 
Ukoliko se dezinfikovani instrumenti dalje sterilišu, ispiranje se vrši običnom tekućom vodom, a ukoliko se koriste odmah u radu (flesibilni endoskopi), ispiranje se radi redestilovanom vodom ili sterilnim fiziološkim rastvorom.
 
Drugi vid obrade instrumenata podrazumeva kombinovano pranje i dezinfekciju u istom aktu. To je ujedno i znatno bezbedniji vid obrade instrumenata, pri čemu se u radni rastvor potapaju prljavi, krvavi instrumenti, izbegavajući opasnosti infekcije osoblja pri mehanickom pranju, bez opasnosti od serum opterećenja.
 
Treba istaći da je pri tome evolucijom aldehidnih aktivnih osnova i usklađivanjem sa EU normama razvijena paleta preparata novije generacije bez aldehidne osnove, pri cemu su aktivni sastavi prevedeni na kvatenarna amonijumova jedinjenja, alkoholne derivate i druge manje toksične sastave. U tom smislu razvijeni su preparati za kombinovano pranje i dezinfekciju instrumenata (Gigasept Instru AF-aldehid frei). Radni rastvori od koncentrovanih preparata i tekuće vode prave se mešanjem u procentualnim odnosima 3%,2%,1,5%. Postojanost radnih rastvora je 7 dana za neograničeno potapanje instrumenata, pri čemu su rastvori potpuno kompatibilni sa upotrebom ultrazvučnih kada. Vreme dejstva radnih rastvora u 3% obliku svedeno je na 15 min.

Pranje i dezinfekcija hirurških instrumenata i endoskopa

1Korake u održavanju opisala je Karin Euler, Erlangen, Germany (medicinska sestra u endoskopiji i kontroli infekcija, clan Robert-Koch-Committee (Robert-Koh komisije za ustanovljavanje smernica za održavanje fleksibilnih endoskopa).
 
Danas su endoskopski pregledi sa dijagnostikom i terapeutskim intervencijama rutinske procedure na svim odeljenjima za endoskopiju i domovima zdravlja. Godinama je poznato da endoskopski pregledi mogu dovesti do infekcija. Neki od mogućih razloga za to su nedovoljno održavani endoskopi i upotreba hjihovih nesterilnih ili nedovoljno održavanih pribora.
 
Da bi se rizik od infekcije što više smanjio i kod pacijenta i kod osoblja, postavljeni su visoki zahtevi za održavanje fleksibilnih endoskopa i njihovih delova.
 
Medu najvažnijim merama u sprečavanju infekcija je higijensko održavanje endoskopa i njegovih delova bez propusta koje obavlja kvalifikovano i posebno obučeno osoblje. Moraju se koristiti endoskopi i sterilni delovi koji se pažljivo procesuiraju prema strogim higijenskim procedurama za svakog pacijenta kako bi se sprečilo širenje patogena sa pacijenta na pacijenta ili sa pacijenta na osoblje.
 
Održavanje treba da prati priznate i prihvaćene smernice i preporuke kao što su ESGENA smernice, zahtevi Direktive za medicinska sredstva (Medical Device Directive), kao i lokalno zakonodavstvo. Sve hemikalije koje se koriste (uključujući čistače) moraju imati CE oznaku prema EEC 93/42. Registracija ovih proizvoda mora biti u skladu sa lokalnim zahtevima.
 
Tokom svakog koraka postupka strogo se mora pridržavati naznačenih koncentracija i vremena delovanja;
suviše male koncentracije nose rizik od razvoja patogena, dok koncentracije koje su suviše visoke ili
suviše dugo vreme deluju mogu oštetiti aparate, štete okolini i uvećavaju troškove.
 
Proizvođaci medicinskih uređaja koji se mogu održavati i sterilisati, kao što je naznačeno u EN ISO 17664, obavezni su da se detaljno pridržavaju procedure održavanja i sredstava koja se nalaze u uputstvu za upotrebu.
 
Zarad kvaliteta, pisane, odobrene i potpisane standardne procedure za upotrebu (SOP’s) trebalo bi da budu usklađene sa specifičnim okruženjem odeljenja. Dokumentacija o procedurama, nadzoru, odstupanjima i proceni rizika treba da bude obavezna. 
 
Zakonski zahtevi 
ESGENA smernice treba da usmere ka najsavremenijem procesuiranju.
 
Svaka zemlja ima pravo da odstupi od ovih smernica.
Ipak, obavezno je potražiti važeće lokalne propise koji se strogo drže ovih specificnih zahteva.
Pred-čišćenje na izvoru svetlosti i test na propuštanje u sobi za preglede
Čišćenje endoskopa se obavlja odmah nakon pregleda kako bi se sprečilo da se organske materije
osuše na instrumentu i proverilo da li su kanali slobodni i funkcionalni.
 
1-1
Kada se endoskop izvadi iz pacijenta, odstranite spoljna zagadenja vlažnom maramicom za jednokratnu upotrebu
(npr. mikrozid® AF Jumbo maramice) ili gazom za jednokratnu upotrebu.
Potopite distalni kraj endoskopa u rastvor za čišcenje (npr. gigazyme® 1%) ili sredstvo za dezinfekciju i cišcenje (npr. gigasept® AF forte 2%).
1-2
1-3
Aspirirajte (dezinfekcioni) rastvor za cišcenje iz posude u pribor i usisne kanale sve dok rastvor u usisnoj cevi ne bude bistar. Ispustite vazduh i ventile za vodu i isperite odvodni kanal koristeći se bocom za ispiranje. 
Produvajte kanale vazduhom kako biste sprečili zagađenje okoline.
Da bi se zaštitio od zagadenja, stavite endoskop i probor u zatvoreni  transportni kontejner.
Pažnja! Onemogućite kontakt toplog utikača i spoljašnje površine endoskopa! Stavite poklopac na kadicu i odnesite u nečisti deo prostorije za održavanje.
Očistite i dezinfikujte transportni kontejner nakon upotrebe.
1-4
1-5
Kada se održavaju video endoskopi, koristite vodootporni poklopac za zaštitu električnih kontakata.
Svi ventili kanala, biopsijski poklopac, distalni poklopac (ako postoji) i dizna (ako postoji) moraju se ukloniti i potopiti
u rastvor za čišćenje.
Test curenja je obavezan deo svakog održavanja fleksibilnih endoskopa i
mora se izvoditi prema specifikaciji proizvođaca kako biste bili sigurni da je endoskop otporan na tečnost i neoštećen. 
Kada pritisak opadne, endoskop je oštećen i mora biti obeležen i izdvojen za popravku.
1-6

 

Ručno čišcenje endoskopa i četke za čišćenje

Ukoliko se ne pojave mehurici za vreme testa curenja, endoskop se može ručno očistiti u rastvoru za čišcenje.
Ručno čišćenje kanala endoskopa četkom je obavezno. To omogućava otvaranje kanala i smanjenje
patogenog taloga.
 
2-1
Svi koraci u čišćenju, naročito čišćenje
kanala četkom, moraju se izvoditi ispod
površine rastvora kako bi se sprečilo
rasprskavanje kontaminirane tečnosti.
Čistite spoljašnje površine endoskopa
tkaninama za jednokratnu upotrebu bez
dlačica (npr. mikrozid® AF Jumbo
maramice). Naročito vodite racuna kada
rukujete sa vazdušnim i vodenim diznama
i površinom od distalnog poklopca.
Neprestano ispirajte sve kanale sa
specijalnom ručnom pumpom za endoskope
i 50 mililitarskim špricem i napunite
kanale rastvorom za čišćenje (npr.
gigazyme® 1%) ili rastvorom za cišcenje
i dezinfekciju (npr. gigasept® AF forte
2%), izbegavajući stvaranje mehurića.
2-2
2-3
Očistite sva kućišta ventila, poklopac
ventila za biopsiju i distalni poklopac, i
ako je u upotrebi, štitnik za usta, specijalnom
mekom kratkom plasticnom četkom
i ukoliko je neophodno, u ultrazvucnoj
kadici.
Rastvori za čišćenje (npr. gigazyme 1%) kao i rastvor za čišćenje i dezinfekciju (npr. gigasept AF forte 2%), ukoliko su jako zagađeni organiskim materijama ili hemikalijama, moraju se menjati svakog dana rada, ili pak odmah ako su vidno zaprljani ili zagađeni fekalijama. Specifikacije proizvođaca po pitanju temperature, koncentracije, vremena dejstva i roka trajanja rastvora moraju se strogo poštovati.
 
Očistite četke za čišćenje u ultrazvučnoj kadi i dezinfikujte ih zajedno sa endoskopom.
  • Proverite čistocu četke, ispravnost i funkcionalnost.
  • Proverite da li ima dlaka koje su labave ili nedostaju.
  • Spremite suve dezinfikovane i očišćene četke na kraju radnog dana.
  • Bacite četke za jednokratnu upotrebu nakon upotrebe.
2-4
Neprestano četkom perite kanal i kućišta ventila, kao i sve kanale koji zahtevaju čišćenje, uključujući i one u jedinici za strujno napajanje, koristeći dezinfikovane četke za čišćenje čija dužina i elastičnost odgovaraju prečniku kanala (bronhoskop, gastroskop, koloskop, enteroskop), sve dok na četki više nema kontaminiranih supstanci.
 
Kod čišcenja duodenoskopa skinite distalni poklopac (ako postoji), postavite Albarran ručicu u centralni položaj i čistite sa svih strana odgovarajućom mekom četkom. Više puta isperite Albarran
kanal specijalnim adapterom za čišćenje endoskopa i špricem.
Povežite sve kanale sa adapterom  a čišćenje, isperite rastvorom za čišćenje, ostavite da se natopi,  klonite adapter za čišćenje. 2-5
2-6
Nakon mehanickog čišćenja četkom, stavite endoskop, ventile i četke u kadicu sa čistom tekućom vodom. Isperite spoljašnje površine i kanale kako biste otklonili ostatke rastvora za čišćenje.

Nakon temeljnog ispiranja, održavanje endoskopa se može vršiti ručno, poluautomatski ili automatski.